Disclaimer

De informatie zoals weergegeven in deze website van Kies Mondzorg is uitsluitend bestemd als algemene informatie. De inhoud is alleen gericht op gebruik door bezoekers uit Nederland met de hier geldende jurisdictie.
  
Bij de samenstelling en het onderhoud van de website wordt de grootst mogelijk zorgvuldigheid betracht betreffende de verstrekte informatie. Kies Mondzorg kan desondanks niet garanderen dat de informatie compleet, up to date en geheel correct is. Kies Mondzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

Door de frequent wijzigende wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, verschillen of andere onvolkomenheden optreden in de op deze site weergegeven informatie. Deze verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een tandheelkundig of ander professioneel advies. Daarom dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand kundig advies.

Kies Mondzorg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Kies Mondzorg geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De websites van derden waarnaar in deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Kies Mondzorg gecontroleerd of onderhouden. Kies Mondzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De website van Kies Mondzorg en de inhoud hiervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gereproduceerd, digitaal worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kies Mondzorg.